Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pertaincious
pertaincious
[,pə'teinki∫əs]
tính từ
ngoan cố, ương ngạnh, cố chấp


/,pə:ti'neiʃəs/

tính từ
ngoan cố, cố chấp, dai dẳng; cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh, gan lì

Related search result for "pertaincious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.