Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
personnel department


    Chuyên ngành kinh tế
phòng nhân sự
phòng nhân viên
phòng tổ chức cán bộ
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: điện
phòng (ban) tổ chức


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.