Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pericycle
pericycle
[,peri'saikl]
danh từ
(thực vật học) trụ bì


/,peri'saikl/

danh từ
(thực vật học) trụ bì

Related search result for "pericycle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.