Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
percuss
percuss
['pəkʌs]
ngoại động từ
(y học) gõ vào (ngực, đầu gối để chẩn đoán bệnh)


/pə:'kʌs/

ngoại động từ
(y học) gõ vào (ngực, đầu gối để chẩn đoán bệnh)

Related search result for "percuss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.