Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perchloric
perchloric
[pə't∫klɔ:rik]
tính từ
(hoá học) Pecloric
perchloric acid
axit pecloric


/pə:'klɔ:rik/

tính từ
(hoá học) Pecloric
perchloric acid axit pecloric


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.