Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
percale
percale
[pə'keil]
danh từ
vải peccan (một thứ vải mịn)


/pə:'keil/

danh từ
vải peccan (một thứ vải mịn)

Related search result for "percale"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.