Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pepper-and-salt
pepper-and-salt
['pepərənd'sɔ:lt]
tính từ
(về tóc) đen và trắng xen lẫn; hoa râm; muối tiêu
(hàng len) có những sợi len sẫm và sáng đan lẫn nhau thành những chấm đen và trắng; chấm đen trắng


/'pepərənd'sɔ:lt/

tính từ

hoa râm (tóc)

danh từ
hàng len chấm đen trắng

Related search result for "pepper-and-salt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.