Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penny-in-the-slot
penny-in-the-slot
[,peniinðə'slɔt]
Cách viết khác:
penny-in-the-slot machine
[,peniinðə'slɔt mə'∫i:n]
danh từ
máy bán hàng tự động


/'peniinðə'slɔt/

danh từ
máy bán hàng tự động ((cũng) penny-in-the-slot machine)

Related search result for "penny-in-the-slot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.