Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pectinated
pectinated
['pektineitid]
Cách viết khác:
pectinate
['pektineit]
như pectinate


/'pektinit/ (pectinated) /'pektineitid/

tính từ
(động vật học) hình lược
có tấm lược

Related search result for "pectinated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.