Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peccable
peccable
['pekəbl]
tính từ
dễ lỗi lầm; dễ thiếu sót
có thể mắc lỗi lầm; có thể phạm thiếu sót


/'pekəbl/

tính từ
dễ lỗi lầm; dễ thiếu sót
có thể mắc lỗi lầm; có thể phạm thiếu sót

Related search result for "peccable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.