Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pearl-white
pearl-white
['pə:lwait]
Cách viết khác:
pearl-powder
[,pə:l'paudə]
như pearl-powder


/'pə:l,paudə/ (pearl-white) /'pə:lwait/
white) /'pə:lwait/

danh từ
thuốc làm trắng da (một loại mỹ phẩm)

Related search result for "pearl-white"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.