Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pearl-fishery
pearl-fishery
[,pə:l'fi∫əri]
danh từ
nghề mò ngọc trai
nơi mò ngọc trai


/'pə:l,fiʃəri/

danh từ
nghề mò ngọc trai
nơi mò ngọc trai

Related search result for "pearl-fishery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.