Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pay-desk
pay-desk
['peidesk]
Cách viết khác:
pay-office
['pei,ɔfis]
như pay-office


/'pei,ɔfis/ (pay-desk) /'peidesk/
desk) /'peidesk/

danh từ
nơi trả tiền, nơi trả lương

Related search result for "pay-desk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.