Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patentee
patentee
[,peitn'ti:]
danh từ
người được cấp bằng sáng chế


/,peitən'ti:/

danh từ
người được cấp bằng sáng chế

Related search result for "patentee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.