Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parlour-boarder
parlour-boarder
['pɑ:lə,bɔ:də]
Cách viết khác:
parlor-boarder
['pɑ:lə,bɔ:də]
như parlor-boarder


/'pɑ:lə,bɔ:də/ (parlour-boarder) /'pɑ:lə,bɔ:də/
boarder) /'pɑ:lə,bɔ:də/

danh từ
học sinh lưu trú ở ngay gia đình ông hiệu trưởng

Related search result for "parlour-boarder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.