Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parian
parian
['peəriən]
danh từ
người đảo Pa-rô
đồ sứ Pa-rô


/'peəriən/

danh từ
người đảo Pa-rô
đồ sứ Pa-rô

Related search result for "parian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.