Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parentage
parentage
['peərəntidʒ]
danh từ
hàng cha mẹ; tư cách làm cha mẹ
dòng dõi của cha mẹ, nguồn gốc tổ tiên
a person of unknown parentage
một người không biết dòng dõi
of good parentage
con dòng cháu giống


/'peərəntidʤ/

danh từ
hàng cha mẹ; tư cách làm cha mẹ; quan hệ cha mẹ
dòng dõi
parentage is unknown không ai biết dòng dõi anh ta
of good parentage con dòng cháu giống

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "parentage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.