Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parcel post
parcel+post
['pɑ:sl'poust]
danh từ
bộ phận bưu kiện (trong ngành bưu điện)
send something (by) parcel post
gởi cái gì qua bộ phận bưu kiện


/'pɑ:sl'poust/

danh từ
bộ phận bưu kiện (trong ngành bưu điện)

Related search result for "parcel post"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.