Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papoose




papoose
[pæ'pu:s]
danh từ
túi địu (túi mang em bé trên lưng)
trẻ con người da đỏ Bắc Mỹ


/pə'pu:s/

danh từ
trẻ con người da đỏ

Related search result for "papoose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.