Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papaverous
papaverous
[pə'peivərəs]
tính từ
như papaveraceous
(thực vật học) (thuộc) cây thuốc phiện


/pə'peivərəs/

tính từ, (thực vật học)
(như) papaveraceous
như cây thuốc phiện

Related search result for "papaverous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.