Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papaveraceous
papaveraceous
[pə,peivə'rei∫əs]
tính từ
(thực vật học) (thuộc) họ thuốc phiện (như) papaverous


/pə,peivə'reiʃəs/

tính từ
(thực vật học) (thuộc) họ thuốc phiện ((cũng) papaverous)

Related search result for "papaveraceous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.