Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
palm-tree
palm-tree
['pɑ:mtri:]
danh từ
(thực vật học) cây cọ; cây họ cọ


/'pɑ:mtri:/

danh từ
(thực vật học) cây cọ; cây loại cau dừa

Related search result for "palm-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.