Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
painty


/'peinti/

tính từ

(thuộc) sơn, (thuộc) màu, (thuộc) thuốc vẽ

    painty smell mùi sơn

đậm màu quá (bức vẽ)


Related search result for "painty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.