Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
package deal
package+deal
['pækidʒ'di:l]
danh từ
sự bán mớ, sự bán xô bồ


/'pækidʤ'di:l/

danh từ
sự bán mớ, sự bán xô bồ

Related search result for "package deal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.