Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overtop
overtop
[,ouvə'tɔp]
ngoại động từ
cao hơn, trở nên cao hơn
vượt trội hơn
có quyền hạn cao; có ưu tiên hơn


/'ouvə'tɔp/

ngoại động từ
cao hơn, trở nên cao hơn
vượt trội hơn
có quyền hạn cao; có ưu tiên hơn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.