Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overplus
overplus
['ouvəplʌs]
danh từ
số thừa, số thặng dư
số lượng quá lớn


/'ouvəplʌs/

danh từ
số thừa, số thặng dư
số lượng quá lớn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overplus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.