Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overawe
overawe
[,ouvər'ɔ:]
ngoại động từ
quá sợ, quá kính nể


/,ouvər'ɔ:/

ngoại động từ
quá sợ, quá kính nể

Related search result for "overawe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.