Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
over-confident
over-confident
['ouvə'kɔnfidənt]
tính từ
quá tin


/'ouvə'kɔnfidənt/

tính từ
quá tin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.