Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outspread
outspread
['aut'spred]
tính từ
căng rộng ra, trải rộng ra, xoè rộng ra
phổ biến rộng rãi (tin tức...)
danh từ
sự căng rộng ra, sự trải rộng ra, sự xoè rộng ra
sự lan tràn, sự bành trướng, sự phổ biến rộng rãi
động từ
căng rộng ra, trải rộng ra, xoè rộng ra
lan tràn, bành trướng, phổ biến rộng rãi


/'aut'spred/

tính từ
căng rộng ra, trải rộng ra, xoè rộng ra
phổ biến rộng rãi (tin tức...)

danh từ
sự căng rộng ra, sự trải rộng ra, sự xoè rộng ra
sự lan tràn, sự bành trướng, sự phổ biến rộng rãi
dải (đất...)

động từ outspread
căng rộng ra, trải rộng ra, xoè rộng ra
lan tràn, bành trướng, phổ biến rộng rãi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.