Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outpaint
outpaint
[aut'peint]
ngoại động từ
vẻ đẹp hơn
tô đậm hơn


/aut'peint/

ngoại động từ
vẻ đẹp hơn
tô đậm hơn

Related search result for "outpaint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.