Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outblaze
outblaze
[aut'bleiz]
nội động từ
rực sáng hơn; cháy rực hơn


/aut'bleiz/

nội động từ
rực sáng hơn; cháy rực hơn

Related search result for "outblaze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.