Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
orthographical projection
orthographical+projection
[,ɔ:θə'græfikəlpro'dzek∫n]
danh từ
phép chiếu trực giao


/,ɔ:θə'græfikəlpro'dzekʃn/

danh từ
phép chiếu trực giao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.