Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opportunely
phó từ
thích hợp, thuận lợi
đúng lúc, phải lúcopportunely
['ɔpətju:nli]
phó từ
thích hợp, thuận lợi
đúng lúc, phải lúcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.