Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open up
open+up
thành ngữ open
open up
open (sth) up
mở ra, khai khẩn, khai phá

[open up]
saying && slang
talk openly, express feelings
When we become friends, I'll open up with you - I'll share.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.