Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open sight
open+sight
['oupn'sait]
danh từ
(quân sự) lỗ ngắm (ở súng)


/'oupn'sait/

danh từ
(quân sự) lỗ ngắm (ở súng)

Related search result for "open sight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.