Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open city
open+city
['oupn'siti]
danh từ
(quân sự) thành phố bỏ ngỏ


/'oupn'siti/

danh từ
(quân sự) thành phố bỏ ngỏ

Related search result for "open city"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.