Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oophorectomy
oophorectomy
[,ouəfə'rektəmi]
danh từ
(y học) thủ thuật cắt buồng trứng
American oophorectomy is very modern
thủ thuật cắt buồng trứng của người Mỹ rất hiện đại


/,ouəfə'rektəmi/

danh từ
(y học) thủ thuật cắt buồng trứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.