Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
onymous
onymous
['ɔniməs]
tính từ
có tên, hữu danh
Tom Cruise is an onymous actor
Tom Cruise là một diễn viên có tên tuổi


/'ɔniməs/

tính từ
có tên, hữu danh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "onymous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.