Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obstipant
obstipant
['ɔbstipənt]
danh từ
(y học) chất làm táo bón


/'ɔbstipənt/

danh từ
(y học) chất làm táo bón


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.