Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
oán thù


[oán thù]
Feel resentment and hatred against, resent and hate.
enmity, hostility, animosity; feel animosity towards/against somebodyFeel resentment and hatred against, resent and hate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.