Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
non-inductive
non-inductive
[,nɔn in'dʌktiv]
tính từ
(vật lý) không tự cảm


/'nɔnin'dʌktiv/

tính từ
(vật lý) không tự cảm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.