Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhờ vả


[nhờ vả]
rely (upon), depend on (somebody) for help, support
Nhờ vả bà con
To depend on friends and nieghbours for help.Depend on (somebody) for help
Nhờ vả bà con To depend on friends and nieghbours for help


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.