Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhớ tiếc


[nhớ tiếc]
Think with deep regret of.
Nhớ tiếc con người tài hoa
To think with deep of a talented person.Think with deep regret of
Nhớ tiếc con người tài hoa To think with deep of a talented person


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.