Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhận thức luậnGnoseologỵ nhận thực
Certify
    Nhận thực ai là người của cơ quan To certify that someone is a member of one's office staff
    Nhận thực chữ ký To certify a signature


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.