Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
như chơi


[như chơi]
xem dễ như chơi[Like] child's play
Bài toán làm như chơi The mathematics problem was just child's play


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.