Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nguyên soái


[nguyên soái]
marshalField marshal, marshal#Syn
(cũng nói) nguyên súy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.