Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngoài taiBỏ ngoài tai
To turn a deaf ear to, to ignore
    Bỏ ngoài tai những lời thị phi To ignore disparaging talks


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.