Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghiêm túc


[nghiêm túc]
earnest; serious
Học tập nghiêm túc
To study seriously
Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với ông
Can I have a serious conversation with you?
Bà ấy chuyên đóng những phim nghiêm túc
She's a serious actressSerious and strict
Học tập nghiêm túc To study in a serious and strict manner


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.