Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghĩa khí


[nghĩa khí]
Will to do good, disposition to do good (to the masses...).
Người có nghĩa khí
A person with a disposition to do good.
noble feeling; nobility of mindWill to do good, disposition to do good (to the masses...)
Người có nghĩa khí A person with a disposition to do good


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.