Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngay đơ


[ngay đơ]
stiff, stark, inflexible, rigid
clumsy, lumbering, awkward
slow (-witted); densestiff, stark


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.